ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Artikel 1: Toepassing van deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, overeenkomst en levering tussen u als koper en Barolo & Co, onderdeel van Barolo Wijnimport, gevestigd te Leeuwarden.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Leeuwarden onder nummer: 34299216
Artikel 2: Bestellen
Om een bestelling te doen dient de klant op het moment van bestellen minimaal 18 jaar te zijn. Door een bestelling te doen verklaart de klant dat hij aan deze leeftijdsgrens voldoet.
Artikel 3: Aanbiedingen
Aanbiedingen van Barolo & Co gelden op basis van beschikbaarheid van de genoemde wijnen. Aan de aanbiedingen kunnen verder geen rechten ontleend worden.
Artikel 4: Totstandkoming van een overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand na bevestiging door Barolo & Co van de geplaatste order. Indien de order niet op andere wijze is bevestigd, geldt de factuur als orderbevestiging.
Artikel 5: Prijzen
De door Barolo & Co gehanteerde prijzen zijn "af magazijn" en tenzij anders wordt vermeld inclusief B.T.W. en zijn onder voorbehoud van typefouten.
Artikel 6: Betaling
Betaling moet geschieden in de valuta waarin is gefactureerd op het moment van het plaatsen van de order. Betaling geschiedt online via ideal of credit card.
Artikel 7: Levering
De levering van een door u gemaakte bestelling bedraagt 9,00 euro per order ongeacht het aantal flessen en/of gewicht.
Bij een minimaal factuurbedrag van €200,00 inclusief BTW per zending is de levering gratis. Degene die de wijn in ontvangst neemt dient 18 jaar of ouder te zijn. Indien er gerede twijfel bestaat bij aflevering omtrent de leeftijdseis kan er om een geldig legitimatiebewijs gevraagd worden. Bij twijfel is de leverancier geoorloofd de bestelde wijn(en) niet af te leveren en te retourneren aan Barolo & Co. In dit geval brengen wij een bedrag van 10,00 euro in rekening door geleden schade.
Het risico van de wijnen gaat over op het moment dat zij zijn geleverd aan koper.
De levering van de wijnen geschiedt op het door koper aangegeven afleveradres, dit adres dient op redelijke wijze bereikbaar te zijn voor de pakketdienst.
Levering van het product gaat niet verder dan de drempel van het overeengekomen afleveradres;
Barolo & Co streeft ernaar u zo spoedig mogelijk van uw bestelling te voorzien, alle op de website genoemde levertijden zijn echter streeftijden en gelden niet als fatale termijn, er kunnen zodoende geen rechten aan ontleend worden.
Barolo & Co houdt zich het recht voor, mits noodzakelijk, order(s)
in deelpartijen te leveren.
Artikel 8: Garantie
De door Barolo & Co te leveren wijnen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. Deze garantie geldt voor een periode van zes maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen.
De koper is gehouden het geleverde te onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de wijnen hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de koper te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen. Eventuele gebreken dienen door koper binnen 24 uur na ontdekking via email aan Barolo & Co te worden gemeld. Voor niet zichtbare gebreken geldt een klachttermijn van 31 dagen na constatering ervan. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Barolo & Co in staat is adequaat te reageren. De koper dient Barolo & Co in de gelegenheid te stellen de klacht zelf te onderzoeken.
In afwijking van het eerder genoemde moet bij levering een zichtbare beschadiging aan of een zichtbare vermissing van de wijnen, ontstaan tijdens het vervoer naar het afleveradres, ten overstaan van de bestuurder van het vervoermiddel door of namens koper schriftelijk worden vastgesteld op het vervoersdocument. Koper moet meteen een kopie/foto daarvan aan Barolo & Co mailen.
Indien een gebrek is ontstaan als gevolg van onkundig of oneigenlijk gebruik van het product door de koper, onjuiste opslag van het product door de koper en/of door derden of indien het product werd ver- of bewerkt, vervalt iedere aanspraak jegens Barolo & Co als gevolg van het geconstateerde gebrek.
Indien de koper de wijnen heeft doorgeleverd, dan vervalt elk recht op schadevergoeding.
Indien Barolo & Co een klacht gegrond bevindt, zal Barolo & Co de betreffende wijnen gratis vervangen. In extreme gevallen kan het voorkomen dat Barolo & Co niet eenzelfde jaargang en/of type kan leveren, in dat geval wordt er een andere jaargang en/of type geleverd.
Retourzending van geleverde wijnen kan alleen geschieden voor rekening van koper na de schriftelijke toestemming tot retourzending van Barolo & Co.
Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, voor rekening van de koper.
Artikel 9: Overmacht/onvoorziene gebeurtenissen en andere omstandigheden
Barolo & Co mag de levering van de wijnen zonder tot enige schadevergoeding jegens koper gehouden te zijn uitstellen in geval van overmacht, waaronder in ieder geval (maar niet uitsluitend) wordt verstaan (weg) blokkades, tekortschieten van door Barolo & Co ingeschakelde derden, plotselinge bedrijfsstoornissen, plotseling excessieve ziekte van personeel, niet, niet-tijdige of ondeugdelijke levering van grond- en hulpstoffen, eindproducten en verpakkingsmaterialen, overheidsvoorschriften, weigering of uitblijven van invoervergunning of andere noodzakelijke toestemming van overheidswege, bemoeilijking van importen of exporten door overheden of derden, brand, extreme weersomstandigheden (zoals vorst, extreme regenval, storm), overstroming of anderszins onvoorziene gebeurtenissen en omstandigheden het Barolo & Co onmogelijk maken om zonder bijkomende voorzieningen of inspanningen lopende orders op tijd uit te voeren.
Partijen mogen bij voortduring van de overmachtsituatie de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden zonder tussenkomst van de rechter en zonder gehouden te zijn tot betaling van enige schadevergoeding.
Artikel 10: Aansprakelijkheid van Barolo & Co
Barolo & Co is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade daaronder onder meer maar niet uitsluitend begrepen bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van persoonlijke ongevallen, schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens koper of welke andere schade dan ook. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
Koper vrijwaart Barolo & Co ter zake van alle aanspraken van derden verband houdende met door Barolo & Co aan koper geleverde wijnen.
Indien sprake is van schade als gevolg van een gebrek in het product als bedoeld in de artikelen 6:185 BW e.v. zal Barolo & Co de benodigde gegevens van de producent van het product aan koper verstrekken. Koper is gehouden zijn vordering in te stellen bij de producent tenzij Barolo & Co als producent moet worden aangemerkt op basis van artikel 6:187 BW.
Artikel 11: Herroepingsrecht
Als de overeenkomst tussen koper en Barolo & Co valt aan te merken als een overeenkomst op afstand, heeft de koper gedurende veertien dagen na ontvangst van de wijn het recht de koop op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. Teneinde de overeenkomst te ontbinden dient koper hiervan binnen voornoemde termijn, via het e-mailadres barolowijnimport@gmail.com melding te maken bij Barolo & Co.
De koper dient de ontvangen wijnen uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontbinding terug te hebben gezonden naar Camminghastraat 81, 89321 PG te Leeuwarden.
Om als koper te kunnen bewijzen dat de geleverde wijnen tijdig - uiterlijk vijf werkdagen na de ontbinding - zijn teruggestuurd, dient koper ervoor te zorgen dat hij in het bezit is van een bewijs van ter postbezorging.
Het terugzenden van de geleverde wijnen komt geheel voor rekening en risico van koper. In geval van terugzenden dienen de wijnen in dezelfde staat als waarin zij zijn is afgeleverd, namelijk ongebruikt en onbeschadigd, in de originele en complete verpakking en verpakkingsmaterialen, inclusief de originele pakbon, geretourneerd te worden.
Na ontvangst van het door u retour gedane product wordt het aanschafbedrag binnen 30 dagen terug betaald op het bij Barolo & Co bekende rekeningnummer. Mochten er door Barolo & Co met betrekking tot het geretourneerde beschadigingen en/of andere onvolkomenheden worden geconstateerd behouden wij ons het recht toe niet tot (volledige) terugbetaling over te gaan.
Artikel 12: Bescherming persoonsgegevens
Door de afnemer bij opgave van een bestelling ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de afnemer en om u toekomstig van aanbiedingen te voorzien geheel voor eigen gebruik van Barolo & Co
De aan Barolo & Co verstrekte gegevens voor ontvangst van mailings zullen door Barolo & Co niet aan derden verkocht of verhuurd worden. Indien u uit ons (e-mail-)bestand verwijderd wenst te worden kunt u dit schriftelijk aangeven waarna uw adres per omgaande uit ons bestand verwijderd wordt.
Verwerking van deze gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. (de volledige privacyverklaring bevindt zich onderaan de algemene verkoopvoorwaarden)
Artikel 13: Nietigheid, vernietigbaarheid
De nietigheid, vernietigbaarheid of onredelijke bezwarendheid van één of meer van de bepalingen van de overeenkomst(en) tussen Barolo & Co en koper of van deze voorwaarden leidt niet tot de nietigheid, vernietigbaarheid of onredelijke bezwarendheid van de overeenkomst(en) tussen Barolo & Co en koper of deze voorwaarden in hun geheel.
Artikel 14: Toepasselijk recht en geschillen
Tenzij Barolo & Co ervoor kiest de koper te dagvaarden voor diens woonplaats is uitsluitend de rechter te Leeuwarden bevoegd. Op deze voorwaarden en op de overeenkomst(en), waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
Artikel 15: Gerechtelijke en andere kosten
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die Barolo & Co redelijkerwijs moet maken ter handhaving van de naleving van deze voorwaarden en van de overeenkomst(en), waarin naar deze voorwaarden wordt verwezen, komen voor rekening van koper. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Barolo & Co echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de koper worden verhaald. De koper is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.