Retourbeleid

Recht van retour


Als de overeenkomst tussen koper en Barolo & Co valt aan te merken als een overeenkomst op afstand, heeft de koper gedurende veertien dagen na ontvangst van de wijn het recht de koop op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. Teneinde de overeenkomst te ontbinden dient koper hiervan binnen voornoemde termijn, via het e-mailadres barolowijnimport@gmail.com melding te maken bij Barolo & Co.
De koper dient de ontvangen wijnen uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontbinding terug te hebben gezonden naar Camminghastraat 81, 89321 PG te Leeuwarden.
Om als koper te kunnen bewijzen dat de geleverde wijnen tijdig - uiterlijk vijf werkdagen na de ontbinding - zijn teruggestuurd, dient koper ervoor te zorgen dat hij in het bezit is van een bewijs van ter postbezorging.
Het terugzenden van de geleverde wijnen komt geheel voor rekening en risico van koper. In geval van terugzenden dienen de wijnen in dezelfde staat als waarin zij zijn is afgeleverd, namelijk ongebruikt en onbeschadigd, in de originele en complete verpakking en verpakkingsmaterialen, inclusief de originele pakbon, geretourneerd te worden.
Na ontvangst van het door u retour gedane product wordt het aanschafbedrag binnen 30 dagen terug betaald op het bij Barolo & Co bekende rekeningnummer. Mochten er door Barolo & Co met betrekking tot het geretourneerde beschadigingen en/of andere onvolkomenheden worden geconstateerd behouden wij ons het recht toe niet tot (volledige) terugbetaling over te gaan.